سمینار بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری

سر فصل و محتوی سمینار 

-بررسی تغییرات صورت های  مالی و صورت  های مالی نمونه

-بررسی ابزارهای مالی و الزمات افشاهای موجود

-بررسی نحوه ارائه صورت وضعیت مالی با 3 ستون

-بررسی نحوه تهیه صورت جریان های نقدی با توجه به تغییرات جدید

مباحث سخنرانان :

1-جناب آقای مهدی بیرانوند (دبیر علمی و اجرایی همایش)

2- آقای عطاء اله مقبلی (استانداردهای حسابداری شماره 1)

3-آقای عزیز عالی ور(استانداردهای حسابداری شماره 2)

4-آقای منصور شمس احمدی(استانداردهای  حسابداری شماره 34)

5- آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی(استانداردهای حسابداری شماره 36 و 37)

6- آقای دانیال محبوب (استانداردهای حسابداری شماره 35)