عزیز عالی ور

نام استاد : عزیز عالی ور
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران