دکتر سید محمد باقر آبادی

teacher
نام استاد : دکتر سید محمد باقر آبادی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران