دانیال محجوب

نام استاد : دانیال محجوب
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران