دکتر محمد بلوریان تهرانی

teacher
نام استاد : دکتر محمد بلوریان تهرانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
محل تحصیل: آمریکا