بریت آندرتا

teacher
نام استاد : بریت آندرتا
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: اسپانیا