علی مرادی

teacher
نام استاد : علی مرادی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران
  • آشنایی مدیران غیر مالی با مفاهیم، مفروضات، روشها و تکنیکهای کاربردی مدیریت مالی به منظور ارتقاء کیفیت تصمیم گیری.