دوره تصویری « مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی »

آشنایی مدیران غیر مالی با مفاهیم، مفروضات، روشها و تکنیکهای کاربردی مدیریت مالی به منظور ارتقاء کیفیت تصمیم گیری
تاثیر مالی هر رویدادی که در یک بنگاه اقتصادی به وقوع می پیوند قابل بررسی است. به عبارت دیگر هر رویداد در هر بنگاهی یا مالی است یا غیر مالی.
نظربه گسترش روزافزون علم مدیریت، در بنگاههای اقتصادی دولتی و خصوصی ( تولیدی، خدماتی و بازرگانی ) مدیران باید ازتوانمندی کنترل و نظارت بر جوانب مختلف آن کسب و کار برخوردار باشند.
نگاه سطحی به این تعریف به ظاهر ساده و پیش و پا افتاده، موجب شده که بسیاری از مدیران حوزه های غیر مالی سازمان ها، مانند مدیران منابع انسانی و بازاریابی، حوزه مدیریت مالی را حوزه ای منفک از برنامه ریزی های عملیاتی و راهبردی حوزه تحت کنترل خود بپندارند و بواسطه پیچیدگی های نسبی ریاضیات مالی و حسابداری (به عنوان زبان مدیریت مالی) از هرگونه اصطکاک با تحلیل های مالی اجتناب ورزند.
علوم مالی به نوعی تمامی شاخه‌های مختلف علوم مدیریت و تصمیمات کلان مدیران را به زبان مشترک اعداد و ارقام مالی ترجمه نموده و به مدیران امکان تصمیم‌گیری براساس این اطلاعات را می‌دهد. تصمیمات سرمایه‌گذاری، ارزیابی عملکرد، ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و حتی مدیریت منابع انسانی. دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی در پی پاسخ به این نیاز کلیدی مدیران غیر مالی است.
در دوره « مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی» تلاش شده است  ابزاری برای سنجش وضعیت مالی بنگاه اقتصادی در اختیار مدیران غیر مالی قرار دهیم. در این برنامه آموزشی علاوه بر افزودن تخصص مدیریت مالی به مجموعه توانمندی های افراد؛ آنان را برای پیشبرد یکپارچه و هر چه بهتر اهداف سازمانی یاری می رساند. با گذراندن این برنامه آموزشی، شما می توانید مانند یک مدیر مالی، تصمیمات حوزه تخصصی خود را ارزیابی، تحلیل، مقایسه و اتخاذ نمایید و عملکرد خود را از منظر مالی بسنجید.