تاد دیویت

teacher
نام استاد : تاد دیویت
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اقتصاد
محل تحصیل: دکتری اقتصاد از دانشگاه ویرجینیا