دکتر حمید محمد عظیمی

teacher
نام استاد : دکتر حمید محمد عظیمی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اقتصاد
محل تحصیل: هندوستان
سوابق تحصيلي: 
دكتـري تخصصي (.D.Ph (رشته تكنولوژي آموزشـي. دانشگاه دولتي ميسور، هندوستان.
كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشـي، دانشگاه آزاد اسلامي.
دوره عـالي يكساله (PGD (رشته مـديريت منابع انساني. دانشگاه KSOU هندوستان.
دوره عـالي يكساله (PGD (رشته آموزش عالي. دانشگاه KSOU هندوستان.
كارشناسي زبـان انگلـيسي. دانشگاه آزاد اسلامي.
 كارشناسي ارشد مـديريت كسب و كار (MBA (گرايش مالي،(مرحله نگارش پايان نامه)، دانشگاه پيام نور.