فرزاد امیر

teacher
نام استاد : فرزاد امیر
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی
محل تحصیل: ایران