دکتر ولید هلالات

teacher
نام استاد : دکتر ولید هلالات
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: ایران