دکتر سیامک قاسمی

teacher
نام استاد : دکتر سیامک قاسمی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت کسب وکار
محل تحصیل: ایران