دکتر حسین عبده تبریزی

نام استاد : دکتر حسین عبده تبریزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : امور مالی و بانکداری
محل تحصیل: انگلستان