دکتر بهروز ملکی

teacher
نام استاد : دکتر بهروز ملکی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران