دوره آموزشیتکنیک های کاربردی مدیریت زمان

دوره آموزشیتکنیک های کاربردی مدیریت زمان
فراگیر عزیز
بادرود فراوان

ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به دوره آموزشی"تکنیک های کاربردی مدیریت زمان""

این دوره به مدت زمان 240 دقیقه،‌ در روز چهارشنبه 25 مردادماه از ساعت 14 الی 18 برگزار می گردد. باسپاس