دکتر امیرعلی رمدانی

teacher
نام استاد : دکتر امیرعلی رمدانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی - اقتصاد پولی
محل تحصیل: ایران
نویسنده کتاب ارزیابی طر حهای صنعتی
بیش از150 مقاله ترجمه و تدوین شده در روزنامه های کثیرالانتشار
1350بیش از نفر ساعت تدریس و برنامه ریزی آموزشی
بیش از 10 پروژه صنعتی در سازمان های مختلف کشور
بیش از 14 سال سابقه کار در سازمان های مختلف
سخنران علمی 4 کنفرانس ملی و بین المللی
کارشناس رادیو