فرید قدیری

نام استاد : فرید قدیری
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
محل تحصیل: ایران