سعید اسمعیل لو

teacher
نام استاد : سعید اسمعیل لو
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت کسب وکار
محل تحصیل: ایران