یونس حسن زاده

teacher
نام استاد : یونس حسن زاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حقوق
محل تحصیل: ایران
رزومه شغلی و تحصیلی: یونس حسن زاده-
مدرس و کارشناسِ متخصص مباحث مرتبط با موضوعات قراردادی به شرح فوق
سوابق تحصیلی: - لیسانس حقوق دانشگاه تهران 1383 -
کارشناس ارشد حقوقی خصوصی دانشگاه تربیت مدرس1386 -
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران 1390 -
کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی 1394 -
کارشناس ارشد MBA( با تخصص مدیریت فروش( از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1400 -
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوقی مالی و اقتصادی