امیر علی موسی خانی

teacher
نام استاد : امیر علی موسی خانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اقتصاد
محل تحصیل: ایران
دکتری اقتصاد، دانشگا تهران
تحلیلگر اقتصادی،
فعال حوزه کسب و کار و توسعه فردی ،
فاینانس