دکتر مجتبی گودرزی

teacher
نام استاد : دکتر مجتبی گودرزی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران