دکتر ابراهیم صیامی

teacher
نام استاد : دکتر ابراهیم صیامی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اقتصاد
محل تحصیل: ایران