دکتر علی اسداللهی

teacher
نام استاد : دکتر علی اسداللهی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران