دکتر علی قنبری

teacher
نام استاد : دکتر علی قنبری
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت اقتصاد
محل تحصیل: ایران