آقای خرمشاهی

teacher
نام استاد : آقای خرمشاهی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت
محل تحصیل: ایران