دکتر رحمت علی صابری حقایق

teacher
نام استاد : دکتر رحمت علی صابری حقایق
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت سرمایه
محل تحصیل: تهران