دکتر علی رضوانی

teacher
نام استاد : دکتر علی رضوانی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی مالی
محل تحصیل: تهران
تالیفات:
کتاب مدیریت مالی
کتاب پول ، ارز و بانکداری
کتاب مالیه و بودجه
کتاب هوش و استعداد تحصیلی
 کتاب اقتصاد خردو کلان
کتاب اقتصاد سنجی داد ۱۳۹۲
کتاب مقدمات بازارها، ابزارها و نهادی مالی

مقالات:
بررسی تغییرات رژیم رشد اقتصادی ناشی از درآمدهای نفتی در ایران با استفاده از رویکرد
مارکوف سوئیچینگ
تیر ۱۴۰۰
ارزیابی ریسک سرمایه گذاری در موسسات آموزش عالی آزاد بر پایه شبیه سازی مونت کارلو

سوابق شغلی:
مدرس دانشگاه
مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری
عضو
هیئت مدیره سنجش ودانش
عضو
هیئت مدیره بنیاد دانش بنیان آفبا
عضو
هیئت مدیره شرکت پرواز یاران سیرنگ