استاد صالحی

teacher
نام استاد : استاد صالحی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت سیستم
محل تحصیل: ایران
عنوان دوره                                                              محل تدریس                                                                     زمان فعالیت
استراتژیک                                                               دانشگاه ازاد                                                                        1393 تا 1394
مجموعه دروس بازرگانی بین الملل                          دانشگاه علمی کاربردی                                                         1392 تا 1396
طراح سوال تجارت بین الملل                                    دانشگاه علمی کاربردی                                                        1392 تا 1396
مجموعه دروس بازرگانی بین الملل                           موسسه آموزشی تخصصی ماهان                                          1392 تا 1396
ابزارهای پرداخت بین المللی                                  مرکزآموزش بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت -                    1399 تا 1400
تحلیل اسناد حمل خارجی                                       مرکزآموزش بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت -                   1399 تا 1400
ترخیص کالا از گمرک                                            مرکزآموزش بازرگانی وزارت صنعت معدن تجارت -                    1399 تا 1400
ابزارهای پرداخت بین المللی                                                      بانک گردشگری                                                   1399 تا 1401
اسناد حمل و ترخیص کالا                                                           بانک گردشگری                                                  1399 تا 1401
اعتبارات اسنادی ریالی                                                              بانک گردشگری                                                  1399 تا 1401
ابزارهای پرداخت بین المللی                                                        بانک کارآفرین                                                  1399 تا 1401
اسناد حمل و ترخیص کالا                                                           بانک کارآفرین                                                   1399 تا 1401
اعتبارات اسنادی ریالی                                                               بانک کارافرین                                                  1399 تا 1401
ابزارهای پرداخت                                                                        آکادمی تخصصی بازرگانی ایرامان                       1400 تاکنون -
ابزارهای پرداخت بین المللی
مدیریت امور بین الملل                                                                                                                                   1400 تا کنون -
عضو کمیسیون آموزشی تخصصی
بین الملل
مدیریت امور بین الملل مدیریت امور -سرمایه های انسانی

اعتبارات اسنادی مدیریت امور اعتباری بانک تجارت –1400 تا کنون -
اعتبارات اسنادی ریالی بانک شهر  1401 تا کنون -
اعتبار اسنادی ریالی بانک صادرات   دی ۱۴۰۱
تجارت بین الملل پیشرفته بانک تجارت مدیریت امور اعتباری -دی و بهمن ۱۴۰۱
دورههای تخصصی گذارنده شده/ مدارک اخذ شده/مهارتها: -7
دوره تخصصی بازاریابی در دانشگاه تهران
دوره تخصصی مذاکره در کالج تخصصی از کانادا ) غیر حضوری(
دوره مقدماتی بلاکچین و رمزارزها
دوره تخصصی اینکوترمز پیشرفته از اتاق بازرگانی تهران
دوره تخصصی اکسل پیشرفته
مدیریت ریسک
حسابداری ارزی
URDG مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عند المطالبه
برنامه ریزی استراتژیک ویندوز 10
ابزارها و روش های تأمین مالی از بازار سرمایه