حمید محمدی پور

نام استاد : حمید محمدی پور
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
محل تحصیل: -