محمد بهرامی حقیقی

نام استاد : محمد بهرامی حقیقی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران