علیرضا لیلی زاده

نام استاد : علیرضا لیلی زاده
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت کسب وکار
محل تحصیل: ایران