سهراب دل انگیزان

نام استاد : سهراب دل انگیزان
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علو اقتصاد
محل تحصیل: ایران