محمد محمدی

teacher
نام استاد : محمد محمدی
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : اقتصاد گرایش برنامه ریزی و توسعه
محل تحصیل: ایران