خوش بویه

teacher
نام استاد : خوش بویه
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران