استاد علیرضا مشایخی

نام استاد : استاد علیرضا مشایخی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حسابداری
محل تحصیل: ایران