دکتر بهزاد غفوریان

teacher
نام استاد : دکتر بهزاد غفوریان
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : دکتری مهندس صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری)
محل تحصیل: ایران