دکترفرزانه رزاقی

teacher
نام استاد : دکترفرزانه رزاقی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : دکتری مدیریت حرفه ای
محل تحصیل: ایران