دکتر سیامک باران دوست

teacher
نام استاد : دکتر سیامک باران دوست
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : کارآفرینی
محل تحصیل: ایران

عضو هیات علمی پاره وقت دانشگاه آزا د

مدرس روزنامه دنیای اقتصاد

مدرس اتا قهای بازرگانی اصفهان، کرمان،

کرمانشاه، سمنان، یزد، زنجان، اردبیل، خرم آباد

مدرس مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مدرس سازما نهای دولتی و خصوصی  و...