دکتر سعید اسلامی بیدگلی

teacher
نام استاد : دکتر سعید اسلامی بیدگلی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت مالی
محل تحصیل: ایران