دکتر مجتبی لشکر بلوکی

نام استاد : دکتر مجتبی لشکر بلوکی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : استراتژی
محل تحصیل: ایران