دکتر مرتضی ایمانی راد

teacher
نام استاد : دکتر مرتضی ایمانی راد
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران