دکتر سیدحسن حسینی

teacher
نام استاد : دکتر سیدحسن حسینی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مالی
محل تحصیل: ایران
دکتری مدیریت مالی
مشاور و عضو هیئت مدیره در حوزه های بانکی ،بررسی طرح ها، خزانه داری ارزی و بین المللی
و ...