دکتر لیلا سبر قبایی

نام استاد : دکتر لیلا سبر قبایی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : اقتصاد
محل تحصیل: ایران
  • دکتری: اقتصاد مالی، دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد: برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی، دانشگاه علوم و تحقیقات
  • کارشناسی: علوم اقتصادی،بازرگانی، دانشگاه دولتی شهیدچمران اهواز
  • مدرس دانشگاه ههای علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، پژوهشکده بیمه مرکزی ایران
  • سردبیر علمی هیأت تحریریه نووانا
  • مشاور اقتصادی شرکت ملی نفت ج. ا. ا
عضو کارگروه اجرایی جشنواره اقتصاد مبتنی بر دانش، توسعه دیجیتال و کسب و کارهای هوشمند در تعامل با کشورهای منا