فرزان راعی

teacher
نام استاد : فرزان راعی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران