دکتر سعید میرزائی

نام استاد : دکتر سعید میرزائی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مدیریت بازاریابی
محل تحصیل: ایران