امیرمسعود مددی

نام استاد : امیرمسعود مددی
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : مدیریت بازاریابی
محل تحصیل: ایران