دکتر علی سرزعیم

teacher
نام استاد : دکتر علی سرزعیم
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران

تالیفات و مقالات:
 • نظریه اقتصادی دولت: مبانی اقتصادی دولت رفاهنیکولاس بار؛ ترجمه علی سرزعیم، مریم حاجی‌قربانی‌دولابی
 • سهام سرمایه/ [مؤسسه تحلیل‌گران خبره مالی]؛ ترجمه علی سرزعیم
 • پوپولیسم ایرانی: تحلیل کیفیت حکمرانی محمود احمدی‌نژاد از منظر اقتصاد و ارتباطات سیاسی/ علی سرزعیم
 • بینش اقتصادی برای همه: تشریح مفاهیم اقتصاد خرد به زبان ساده/ تألیف علی سرزعیم؛ با مقدمهٔ فرهاد نیلی
 • ایده‌های جذاب در گفتگو با بزرگان اقتصادی و مالی/ ترجمه [و گردآوری] جعفر خیرخواهان، علی سرزعیم
 • اقتصاد برای همه/ تألیف علی سرزعیم؛ با مقدمه هادی صالحی‌اصفهانی
 • اقتصاد کلان مدرن: مصاحبه با بزرگان مکاتب مختلف اقتصادیبریان اسنودان، هوارد آر. وین؛ ترجمه پویا جبل‌عاملی، علی سرزعیم
 • اقتصاد بانکداریکنت ماتیوس، جان تامپسون؛ ترجمه علی سرزعیم
 • مدیران و چالش‌های تصمیم‌گیری: جلوگیری از بروز خطاهای رایج در قضاوت و تصمیم‌گیری/ نویسنده ماکس اچ بیزرمن؛ مترجم علی سرزعیم
 • ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی/نویسندگان تارون آجم‌اغلو، جیمز رابینسن‏؛ مترجمان جعفر خیرخواهان، علی سرزعیم
 • تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)/ ترجمه و تألیف علی سرزعیم
 • نقدی بر سیاست گذاری‌های اقتصادی در ایران امروز/نویسنده علی سرزعیم
 • ک‍ت‍اب ش‍ن‍اخ‍ت ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی‌/ ع‍ل‍ی س‍رزع‍ی‍م