احسان دیدگر

نام استاد : احسان دیدگر
آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : ارتباطات
محل تحصیل: ایران