دکترعلیرضا کریم

نام استاد : دکترعلیرضا کریم
آخرین مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
محل تحصیل: ایران